X
تبلیغات
رایتل
وبلاگ شخصی محمد رضا احمدی
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

کاربرد افعال کمکی :

can , should , have to , could , must
1) can ( توانستن ) توانایی انجام کاری را بیان می کند
He can play football very well .اومی تواند خیلی خوب فوتبال بازی کند
٭ اگر بخواهیم عملی را که در گذشته می توانسته انجام شود را بیان کنیم از مصدر بدون to بعد از could استفاده می کنیم .

I could work hard two years ago .
دو سال قبل می توانستم به سختی کار کنم .

2) have to برای بیان اجبار والزام در زمان حال به کار می رود . اگر بخواهیم اجبار را در گذشته بیان کنیم از had to استفاده می کنیم .

I have to work today . امروز مجبورم کار کنم .
I had to work yesterday . دیروز مجبور بودم کار کنم .
3) must بیانگر اجبار در زمان حال یا آینده است و شکل گذشته آن had to میباشد
They must go آنها باید بروند
4) should بیانگر پند و اندرز می باشد و در اغلب موارد حالت پیشنهاد را دارد .
You should study hard . شما باید سخت مطالعه کنید
نکته :
ـ بعد از کلیه افعال کمکی بالا فعل اصلی به شکل ساده به کار می رود
( یعنی s , es , ed , ing نمی گیرند )
ـ برای منفی کردن جمله با افعال کمکی فقط کافی است not را بعد از فعل اضافه کنیم .
ـ برای سوالی کردن جمله با افعال کمکی فعل کمکی را به اول جمله می آوریم .
Ali can swim very well .
منفی Ali cannot swim very well .
سوالی Can Ali swim very well ?

در هر ردیف کلمه نا هماهنگ را پیدا کنید
1) pen / rubber / cat / pencil
2) teacher / dentist / policeman / school
شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جای خالی قرار دهید
1) He …………….. do his homework last night . ( must )
2) Ali is sick . He ………………. play with his friends . ( can )
3) I was late this morning because I …………….. get up early ( can )
4) I …………… go to the library yesterday . ( must )
5) I …………………. speak English 2 years ago . ( can )
جملات زیر را یکبار منفی و یکبار سوالی کنید
1) He can write the English alphabet .
منفی ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
سوالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
2) They should play in the park every day .
منفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
سوالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ?
پاسخ درست را انتخاب کنید
1) Ali ………………. ride a bicycle now .
a) can b) could c) had to d) couldn’t
2) He ………………… swim well five years ago .
a) can’t b) has to c) couldn’t d) have to
3) The breakfast is ready . But you …………… wash your hands before eating .
a) had to b) must c) couldn’t d) could
4) I …………………… cross the street because the traffic light was not green .
a) couldn’t b) must c) have to d) had to
5) Farmers ………………. plants , vegetables and flowers .
a) build b) raise c) from d) make
6) Most of people know that Germany is a ……………..
a) country b) city c) town d) village
با کلمات در هم ریخته زیر یک جمله بسازید
1) had to / type / all / afternoon / He / yesterday / the letters
………………………………………………………………………………………………………
2) students / in / a / there / are / many / school
………………………………………………………………………………………………………
3) homework / should / we / do / carefully / our
………………………………………………………………………………………………………
4) bus / usually / to school / I / go / bus / by / everyday

معانی کلمه It در جملات
٭ برای بیان زمان :
It is ten o’ clock . ساعت ده است
It is late . دیر شده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ برای بیان هوا
It is cold . هوا سرد است
It was snowing yesterday . هوا دیروز برفی بود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ برای بیان فاصله و مسافت
It is 100 meters to post office . صد متر تا اداره پست فاصله می باشد
It is not far from here . از اینجا زیاد دور نیست .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ دلالت بر یک شیئ دارد
It is a pen . این یک قلم است .
It is a room . این یک اطاق است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ تعیین هویت اشخاص
Who is on the phone ? چه کسی پشت خط تلفن است ؟
It is Mina . مینا است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ همراه با فعل to be و یک اسم یا صفت برای نشان دادن وضعیت و حالتی
It +be +صفت یا عبارت اسمی + to فعل با مصدر با+…………..

It is time to school now .

در هر گروه از کلمات زیر کلمه نا هماهنگ را پیدا کنید .
1) Iran / Japan / German
2) monkey / cat / orange
مترادف کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید .
1) Farmers grow plants , vegetables and flowers .
a) raise b) buy c) pick d) eat
2) It is ready to be used or eaten .
a) funny b) clever c) useless d) ripe
3) This problem was not difficult .
a) hard b) small c) hot d) easy
4) He was sitting by the window .
a) far b) near c) in d) on
5) The children climbed the wall easily .
a) grew b) kind c) didn’t go d) went up

متضاد کلمه های زیر را بنویسید
Remember Clean
Close Early
Question Before

پاسخ درست را انتخاب کنید
1) How far …………… to the nearest bus shop ?
a) it is b) is it c) is there d) is this
2) This bicycle doesn’t work . You …………….. fix it .
a) has to b) couldn’t c) should d) must to
3) ………………. is easy to speak English .
a) That b) There c) It d) This
3) Ali says ……………. his books .
a) it is b) there are c) they’re d) there’s
4) We pick fruit when they are ……………..
a) green b) ripe c) long d) little
5) A ……………… is smaller than town .
a) village b) city c) country d) world

در هر یک از جملات زیر اشتباهی وجود دارد آنرا پیدا کنید و جمله را بصورت صحیح بنویسید
1) It is important be on time
2) It is snow
3) It is today cold
4) Ali is sick. He should to stay in bed

جملات زیر را با لغات داده شده کامل کنید .
there is / there are / there / they / they are / it is
1) Look ! …………. is a cat on the wall .
2) How is the weather ? ……………………. very hot today.
3) My father has a new car . ………………… from U.S.A
4) …………………. many large parks in this city .
5) ……………….. necessary to stand in line .
برای پاسخهای داده شده سوال مناسب بسازید
1) …………………………………………………………………….. ?
A ripe coconut is brown .
2) …………………………………………………………………….. ?
It is 100 meters to the nearest bank .

مقایسه صفات
یاد آوری : صفت کلمه ای است که چگونگی و حالت اسمی را بیان می کند . به عبارت ساده تر درباره اسم توضیح می دهد .
 در انگلیسی صفت قبل از اسم به کار میرود .
صفات از نظر مقایسه به سه دسته تقسیم میشوند :
1) تساوی 2) تفضیلی ( برتر ) 3) عالی ( برترین )
تساوی : برابری و تساوی دو شخص یا دو شیئ را بیان میکند . در این حالت صفت را بین as …………….. as قرار میدهند .
اسم + as + صفت ساده + as + فعل + اسم
Mina is as tall as Maryam . قد مینا به اندازه قد مریم است .
Nahid is as beautiful as Mitra . ناهید بزیبایی میترا است
 تفضیلی ( بر تر ) : اگر بخواهیم دو شخص یا دو شیی را با هم مقایسه کنیم از این صفت استفاده می کنیم . علامت صفت تفضیلی در زبان فارسی (( تر )) میباشد مانند زیباتر / بزرگتر / کوچکتر / لاغرتر و …………
طرز ساختن صفت تفضیلی در زبان انگلیسی :
 اگر صفت یک بخشی باشد به آخر آن er اضافه می کنیم .
صفت تفضیلی صفت ساده
tall قدبلند taller
large بزرگ larger
small کوچک smaller
Ali is smaller than Reza . علی از رضا کوچکتر است
اگر صفت بیش از یک بخش باشد قبل از آن moreاضافه
می کنیم .
صفت تفضیلی صفت ساده
beautiful زیبا more beautiful
interesting جالب more interesting
expensive گران more expensive
difficult مشکل more difficult

به مثالهای زیر توجه کنید
Chines is more difficult than English چینی از انگلیسی سخت تر است .
English is more important than history . انگلیسی از تاریخ مهم تر است
ـ همانطور که در مثالها مشاهده می کنید صفت تفضیلی برای مقایسه بین دو چیز یا دو شخص به کار میرود و این علامت خوبی برای تشخیص این صفت در تمرینات و تستها میباشد .
اسم + than + صفت تفضیلی + فعل + اسم
 اگر صفت دو بخشی به(( y )) ختم شود و قبل از(( y ))حرف بی صدایی وجود داشته باشد ((y )) به (( i )) تبدیل می شود و سپس er می گیرد .
صفت تفضیلی صفت ساده
heavy heavier
pretty prettier
busy busier

1) This book is new than that book .
2) My mother is younger as my father .
3) This pen is as big as than that pen .
4) A plane is fast than a bus .
5) My brother is older from my sister .
شکل تفضیلی صفات زیر را بنویسید
1) busy 2) easy 3) important
4) small 5) comfortable 6) cheap
پاسخ درست را انتخاب کنید
1) He has a ………………… car .
a) small b) smaller c) as small as d) smaller than
2) My brother is 21 . My sister is 17 . My sister is ………………….. my brother .
a) younger tan b) as young as c) young d) younger
3) This house is more …………………. than that one .
a) beautiful b) large c) small d) pretty
4) Boiling water is ………………
a) hot b) nice c) colder d) hotter

صفت عالی ( برترین )
 برتری چیزی یا شخصی را در یک مجموعه نسبت به سایر اشیا یا اشخاص نشان می دهد مانند :
(( علی بزرگترین دانش آموز کلاس است ))
 علامت این صفت در زبان فارسی (( ترین )) میباشد . در زبان انگلیسی : اگر صفت یک بخشی باشد با اضافه کردن est به آخر آن صفت عالی ساخته می شود .

صفت ساده صفت تفضیلی صفت عالی
Tall taller tallest
small smaller smallest
Large larger largest
Big bigger biggest
young younger youngest

 حال اگر صفت بیش از یک بخش باشد قبل از آن most اضافه می کنیم .
صفت ساده صفت تفضیلی صفت عالی
beautiful more beautiful most beautiful
interesting more interesting most interesting
careful more careful most careful
expensive more expensive most expensive
comfortable more comfortable most comfortable

 نکات دیگری که باید درباره صفات تفضیلی و عالی بدانید
1) همیشه قبل از صفت عالی حرف تعریف the به کار می رود و بعد از صفت تفضیلی than به کار می رود .
He is the oldest man in this street .او مسن ترین مرد در این خیابان است .
He is younger than his brother .او از برادرش جوانتر است
2)  اگر صفت دو بخشی به(( y )) ختم شود و قبل از(( y ))حرف
بی صدایی وجود داشته باشد ((y )) به (( i )) تبدیل می شود و سپس er یاest می گیرد .
happy happier happiest

3) ♣ صفات دو بخشی مختوم به پسوندهای er , ow , le , ure , ly , y مانند صفات یک بخشی در حالت تفضیلی er و در حالت عالی est میگیرند .مانند :
صفت ساده صفت تفضیلی صفت عالی
funny funnier funniest
lively livelier liveliest
narrow narrower narrowest
simple simpler simplest
secure securer securest

4 ) شکل تفضیلی و عالی برخی از صفات بی قاعده اند و باید آنها را حفظ نمود
صفت ساده صفت تفضیلی صفت عالی
good better best
bad worse worst
much more most
many more most
little less least
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به طور خلاصه :
صفت تساوی صفت تفضیلی صفت عالی

as +صفت + as اگر یک بخشی باشد صفت + er +than the + صفت+ est
اگر چند بخشی باشد
more +صفت + than
the + most +صفت

1) با توجه به تصاویر داده شده در هر گروه جملاتی بنویسید که در آنها صفت تفضیلی یا عالی به کار رفته باشد.
A ) hAPPY
Ali Mahdi
………………………………………………………………………………………………………

B) small / big
(1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)
Number 1 is ……………………….. number 2
Number 2 is ……………………….. number 3
Number 1 is ………………………..
Number4 is ……………………….. number 3
پاسخ درست را انتخاب کنید .
1) Mr Akbari is the ……………………. man in this town .
a) rich b) as rich as c) richest d) very rich
2) This car is …………………. than that car .
a) expensive b) expensiver c) more expensive d) most expensive
3) This room is the ……………… room .
a) more comfortable b) most comfortable
c) more comfortable than d) comfortable as
4) Maryam has ………………… friends than Majid .
a) many b) more c) most d) very
5) Reza is 68 cm . Ali is 68 cm . Ali is ………………. Reza .
a) taller than b) the tallest c) as tall as d) as taller as
6) Parvin , Mina , Farzaneh are fat girls . Mina is …………….. of all .
a) very fat b) fatter c) fattest d ) the fattest
7) This is ………………… park that I know .
a) an interesting b) more interesting
c) the most interesting d) as interesting as

محل قرار گرفتن قیود مختلف در جمله
قید چیست ؟ کلمه ای است که درباره فعل توضیح می دهد . مانند :
او تند میدود / مینا خوب می نویسد
 به طور کلی ترتیب قرار گرفتن قیود مختلف در جملات انگلیسی طبق فرمول زیر می باشد .
قیدزمان + قید مکان +قیدحالت + مفعول +فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

قید تکرار :
دلالت بر تکرار انجام فعل دارد ( usually / often / never / always , ………. )
قید حالت چیست ؟
حالت یا چگونگی انجام عملی را نشان می دهد ( با اضافه کردن ly به آخر صفت قید حالت بدست می آید )
 قید مکان چیست ؟
محل وقوع فعل را نشان میدهد
 قید زمان چیست ؟
زمان وقوع فعل را نشان میدهد
به مثالها ی زیر توجه کنید
1) I usually write my homework carefully in the evening .
قید زمان قید حالت قید تکرار
2) He wrote the sentence carefully in this classroom this morning .
قید زمان قید مکان قید حالت
 اگر در جمله چند قید زمان یا مکان وجود داشته باشد به ترتیب از کوچک به بزرگ نوشته می شود .
He lives at 14 Sajjad avenue , Mashhad , Iran .
او در پلاک 14 خیابان سجاد / مشهد / ایران زندگی می کند .

پاسخ درست را انتخاب کنید
1) Ali was studying ………………… .
a) in the library carefully yesterday
b) carefully in the library yesterday
c) carefully yesterday in the library
d) yesterday carefully in the library
2) I ……………… get up at six o’clock everyday
a) slowly b) quickly c) carefully d) usually
3) Which sentence is wrong ?
a) I never drink coffee in the morning
b) Arash does his homework careful
c) Akbar runs fast in the park
d) We often see him at school
4) Arash works very ……………… .
a) good b) quick c) hard d) slow
5) Ali …………………………………………………………
a) must watch several times this film
b) several times must watch this film
c) this film must watch several times
d) must watch this film several times
6) کدام جمله صحیح است ؟
a) A hard man can work young
b) A man young can work hard
c) A man young can hard work
d) A man can hard work young
7) I leaned two languages , I think English is …………….
a) easy b) easiest c) easily d) easier
8) I listened ……………………………..
a) the news carefully b) the news careful
c) carefully to the news d) to the news carefully
9) Do you ……………………………………. ?
a) write your homework carefully
b) your homework carefully write
c) write carefully your homework
d) carefully write carefully write
10 ) Which of four sisters is ……………………….
a) young b) younger
c) the youngest d) youngest

در هر یک از جملات زیر اشتباهی وجود دارد آن را پیدا کنید
1) I did my homework yesterday in the library .
…………………………………………………………………………………………………………
2) My brother drives carefully usually .
……………………………………………………………………………………………………………
3) Ali bought a car green .
……………………………………………………………………………………………………………
4) The correctly student answered the question .
……………………………………………………………………………………………………………
5) We everyday to school by bus .
……………………………………………………………………………………………………………

جملات زیر را سوالی کنید
1) Her mother can clean the room .
—————————————————————————————–
2) I have a big house .
——————————————————————————————
3) He plays football every day .( when )
——————————————————————————————
4) They listened to the teacher yesterday ? ( when )
————————————- —————————————————-
5) we are walking to school now . ( where )
—————————————————————————————–
6) I will go to the cinema next Friday. ( where )
—————————————————————————————–
7) He was watching TV at this time yesterday. ( what )
—————————————————————————————-
پاسخ کوتاه و کامل بدهید
1) Could the children play football in the garden ?
——————————————————————————————-
2) Did they have to spend more time on their English ?
——————————————————————————————-
3) Does she read a newspaper every night ?
——————————————————————————————-
4) Do you study English on Sundays ?
——————————————————————————————-
جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید
alone / map / deep / clever / laugh / dirty / clean / early / remember / too / vegetables

1) Parvin is a………………….. student .He learns his lessons easily .
2) A good driver does not drive …………………… fast .
3) My parents usually wake up ……………………. In the morning .
4) This is the ……………………..of the world . We can see many countries on it.
5) Why don’t you wash your hands . They are ………………………
6) I can not ………………. my friend’s telephone numbers .
7) Mina played ……………….. . He didn’t have any friends.
8) Monkeys do funny things that make us …………………. .
9) Ali’s father is a farmer . He grows …………… and plants .
10) This part of the river is very …………….. . Children shouldn’t swim here.

مترادف لغات مشخص شده در جملات را با توجه به لغات داده شده بنویسید

put / return / field / not green / little / grow up / jungle /
1) When I become older , I’ll buy a car .
2) What time does Jack come back home ?
2) The monkey knows a brown coconut is ripe .
3) ) Please leave your books on the desk .
5) The sheep are eating grass on the farm .
6) Tomatoes grow on small plants .
شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را بنویسید

1) Our village is …………………………. than your village .( big )
2) Tehran is …………………. city in Iran.( large )
3) This garden is ………………… garden in our town.( beautiful )
4) Jane has …………… oranges than her sister .( many )
5) Ali is …………………………… the student in this class. ( good )
6) This book is ……………………. book in our library .( interesting )
7) Javad is ……………………….. than Ahmad .( hungry )
8) Your armchair is ……………………………….. my chair .( comfortable)
9) Summer is ……………………. season of the year .( hot )
10) Rasht is ………………………. Tehran .( small)
با توجه به اطلاعات داده شده جملات زیر را کامل کنید.

1) Javad is 20 years old . Ahmad is 22 years old . Mahdi is 25 years old .
a) Javad is …………………. Ahmad .
b) Mahdi is …………………. Ahmad .
c) Javad is …………………… boy .
2) Neda is 120 cm tall . Samaneh is 115 cm . Maryam is 115 .
a) Maryam is ……………………….. Samaneh
b) Neda is …………………………….. Maryam .
c) Neda is ………………………….. Samaneh .
d) Neda is ……………………. .
3) My mother is youngest than my father . I am older than my brother . My sister is younger than my brother .
a) My father is …………………….. in our family .
b) I am ……………………………. My sister .
c) My sister is ……………….. in our family .

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله صحیح بنویسید
1) is / handwriting / not / good / handwriting / as / my / Ramin’s / as .
……………………………………………………………………………………………………….
2) on / there / water / and / are / table / pan / egg / of / the / a / an / .
……………………………………………………………………………………………………..
3) field / the / are / in / the students / playing /
……………………………………………………………………………………………………..
4) I / today / words / all / new / these / learn / must /
………………………………………………………………………………………………………
5) phone / tomorrow / I / you / will / night /
………………………………………………………………………………………………………
6) arrive / does / time / your / what / plane / ?
……………………………………………………………………………………………………..
7) in / the / to / he / library / went / afternoon / the /
………………………………………………………………………………………………………

8) with / you / my / help / could / physics / me / please /
………………………………………………………………………………………………………
9) today / she / in class/ clearly / English / spoke/
…………………………………………………………………………………………………..
10) the sentences / did / read / carefully / he / ?
…………………………………………………………………………………………………..
11) a bicycle / his father / him / soon / will / buy / ?
……………………………………………………………………………………………………..

بهترین پاسخ را انتخاب کنید
1) We didn’t know his address . We …………………….. ask a policeman.
a) must b) should c) have to d) had to
2) My sister ……………….. read and write last year .
a) shouldn’t b) couldn’t c) mustn’t d) can’t
3) There are many countries ………………. The world.
a) all over b) over all c) at all d) all day long
4) They ……………….. stay awake all last night to study for their exam .
a) must b) have to c) had to d) should
4) Because Ahmad was late . He …………… see the teacher.
a) must b) had to c) should d) has to
5) You ……………. study your lessons .
a) had to b) should c) have to d) must
6) We ……………… fruit when they are ripe .
a) pick up b) pick out c) pick on d) pick
7) Newton was a great man in this time .
The opposite of great is :
a) famous b) wise c) well – known d) unknown
8) Our apartment is ……………… yours. They are the same size .
a) as big as b) the biggest c) bigger than d) so big
8) Ali is not ……………….. his sister . She is clever than he is .
a) cleverer b) clever as c)very clever d) as clever as

9) English lesson is …………………….. Arabic .
a) easier b) easy c) easily d) easiest
10) The radio is too ………………. . I can’t study .
a) loud b) noise c) high d) voice
11) Why don’t you ………….. your jacket ? It’s very cold outside .
a) take off b) put on c) put off d) take on
12) Your handwriting is ………………. than mine . No one can read it.
a) better b) worse c) the best d) worst

13) This story is the most …………… story in this book.
a) funny b) good c) interesting d) best
14) Amir studies at that school . But where ………………………. ?
a) you study do b) you study c) do you study d) you do study
15) He doesn’t know …………………. foreign languages .
a) some b) any c) much d) little

16) He ……………… at the table and did his homework.
a) sits b) sat c) is sitting d) was sitting
17) A butchers sells ……………… .
a) bread b) meat c) milk d) fruit

18) Please speak louder . I can’t ……………….. you very clearly.
a) talk b) read c) help d) hear
19) In the English alphabet (( H )) comes ……………….. G and I .
a) before b) after c) between d) about

برای پاسخهای زیر سوال مناسب بسازید
1) …………………………………………. ?
A ripe coconut is brown
2) …………………………………………. ?
Monkeys are clever animals because they can learn many things .
3 ) ………………………………………… ?
No , you can’t pick beautiful flowers in parks .
4) …………………………………………… ?
My mother can speak Spanish .
5) ………………………………………….. ?
My father went to Mashhad .
6) …………………………………………… ?
She wants two red pens .
7) …………………………………………… ?
They ate their dinner at 7.
8) ………………………………………….. ?
He is studying English now .
9) ………………………………………….. ?
Yes , she is listening to the teacher .
متضاد کلمات زیر را بنویسید
1) absent 8) clean
2) open 9) big
3) begin 10) forgot
4) late 11) answered
5) cheap 12) hot
6) badly 13) better
7) little 14) difficult

تلفظ :
کلمات داده شده را با توجه به تلفظ حروف صدادار آنها در ستون مربوطه قرار دهید .

ship / with / he’s / boot / blue / bike / leave / cry

/aI / /u: / / I: / / I /
…………… …………… ………….. ………..
…………… …………… ………….. …………
در هر گروه از کلمات کدام کلمه از نظر تلفظ با دیگری فرق دارد

1) sun / cup / put / bus
2) book / tool / food / foot
3) why / fly / buy / boy

سوال کوتاه در انتهای یک جمله خبری Tag question
در زبان فارسی گوینده جمله ای را بیان می کند و برای تاکید در آخر جمله خود یک عبارت کوتاه سوالی بکار می برد . مانند : (( دیروز علی به مدرسه رفت / نرفت ؟ ))‌
در زبان انگلیسی برای ساختن سوال کوتاه انتهای جمله باید نکات زیر را در نظر گرفت :
 اگر جمله خبری مثبت باشد سوال آخر جمله باید منفی باشد( فعل کمکی مربوطه حتما باید بصورت منفی و مخفف باشد )
? ضمیر فاعلی + فعل کمکی( بصورت منفی و مخفف) , جمله خبری مثبت

 اگر جمله خبری منفی باشد سوال آخر جمله باید مثبت باشد .
? ضمیر فاعلی + فعل کمکی , جمله خبری منفی

 در سوال کوتاه انتهای جمله باید ضمیر فاعلی مربوط به فاعل جمله آورده شود . هر گز نمی توان از اسم اشخاص استفاده نمود
 در صورتی که در جمله فعل کمکی وجود داشته باشد در سوال کوتاه باید از همان فعل کمکی استفاده کرد .

 اگر فعل کمکی وجود نداشته باشد : جمله اصلی یا زمان حال ساده است یا گذشته ساده
اگر زمان جمله حال ساده باشد از کلمه don’t یا doesn’t استفاده می کنیم .
اگر زمان جمله گذشته ساده باشد از کلمه didn’t استفاده می کنیم .
 در سوال کوتاه انتهای جمله همیشه از ضمیر فاعلی بجای فاعل استفاده می شود .
برای فهم بهتر مطالب فوق به مثالهای زیر توجه کنید .
1) You go to England every year , don’t you ?
2) Mina goes to England every year , doesn’t she ?
3) Ali went England last year , didn’t he ?
4) Mina couldn’t speak English , could she ?
5) Ahmad is a teacher , isn’t he ?

♣ نکات دیگری که باید دانست
1) هر گاه قید یا کلمه منفی کننده ای مانند (( never , few , little, hardly)) در جمله اصلی وجود داشته باشد سوال ضمیمه باید مثبت باشد
He never goes to the cinema , does he ?
Maryam has little money , has she ?
2) هر گاه جمله اصلی با let’s شروع شود در سوال ضمیمه از عبارت shall we استفاده می شود و اگر جمله با let me شروع شود سوال کوتاه آخر آن shall I می باشد .
Let’s play football , shall we ?
Let me go home , shall I ?
3) اگر جمله اصلی امری باشد سوال کوتاه آخر جمله (( will you )) می باشد .
Open the door , will you ?
Go to the park , will you ?

4) هر گاه فاعل جمله اصلی یکی از ضمایر اشاره ((this , that)) باشد در سوال ضمیمه از ضمیر فاعلی it استفاده می شود .
در صورتی که فاعل جمله these , those )) )) باشد در سوال ضمیمه از ضمیر فاعلی they استفاده می شود .
These are my pens , aren’t they ?
This is my pen , isn’t it ?
This is not your car , is it ?
These are not our books , are they ?
5) هر گاه جمله با (( I am )) شروع شود در سوال ضمیمه از عبارت (( aren’t I )) استفاده
می کنیم .
I am a student , aren’t I ?

6) فعل have to , has to , had to ) ) به معنای مجبور بودن در زمان حال ساده و گذشته ساده نقش فعل اصلی را بازی می کند .
They had to go to their office today , didn’t they ?

پاسخ درست را انتخاب کنید
1) He speaks English well , …………………… ?
a) does he b) didn’t he c) doesn’t he d) isn’t he
2) Mina never helps us , ………………… ?
a) does Mina b) never she c) does she d) doesn’t she
3) There are many students in this class , ………………… ?
a) do they b) don’t they c) aren’t there d) are there
4) One of these girls works hard , ……………….. ?
a) aren’t they b) isn’t she c) doesn’t she d) didn’t she
5) I will go Shiraz tomorrow ,…………………. ?
a) won’t I b) won’t you c) will you d) will not you
6) My brother and I can play piano , …………………… ?
a) do we b) can I c) can we d) do they
7) Your wife wasn’t happy , ………………. ?
a) is she b) are you c) wasn’t she d) was she
8) This is the place where you live , ……………….. ?
a) isn’t this b) isn’t it c) is that d) is it
9) My children ………………….. home at nine , don’t they ?
a) leaved b) left c) leave d) leaves
10) He ……………….. them after class , can’t he ?
a) meet b) can’t meet c) can meet d) meets
11) All of them are from Iran , ………………….. ?
a) are them b) aren’t they c) are they d) aren’t them

جملات زیر را با اضافه کردن سوال کوتاه ضمیمه کامل کنید
1) They live in Shiraz , ………………………. ?
2) There isn’t much water in the refrigerator , ……………………. ?
3) Your father is ten years old , …………………….. ?
4) He couldn’t swim last year , …………………….. ?
5) My brother doesn’t like tea , ………………….. ?
6) Students shouldn’t talk in the class , …………………. ?
7) He wrote the letter yesterday , …………………… ?
8) His car didn’t work well , …………………… ?
9) There is no men at the party , ………………….. ?
10) These are his shoes , ………………….. ?
11) Let ‘s go to the cinema , …………………. ?
12) Ali never speak English in the class , …………….. ?
13) He doesn’t know him , ………………….. ?
14) She will go to the Tehran , ………………….. ?
15)The weather was very cold . ……………………………………. ?
16)The traffic wasn’t very heavy . …………………………………. ?
17)My parents don’t eat in this restaurant .…………………… ?
18)There are no men at the party . ………………………………..?
19)His bicycle didn’t work well. ……………………………………… ?
20)Parvin was running in the yard, ………………………………….?
21)They built a library in their school , …………………………….?
22)The exercises very easy , ……………………………………………?
23)They are good friends , …………………………………………?
24)He always comes to class on time , …………………….. ?
25)This is your umbrella , …………………………………………..?
26)Fire makes water very hot , ………………………………… ?
27)The teacher ………………….. the newspaper , didn’t he?
28)He went home , ………………….?
29)The teacher speaks English fast , …………………?
30)I am really tired , ……………………… ?

That clause
That clause بعد از افعال know , hope , guess , think , believe
به کار می رود .
حال می پرسید c lause چیست ؟
جواب : جمله ای است که بعد از افعال فوق می آید و نقش مفعولی را دارد و کلمه that
به معنی (( که )) نقش موصول را دارد و گاهی اوقات می تواند حذف شود .
I know (that ) you are a good student .
I think (that ) he will arrive on time .
I believe (that ) English is very easy .
They guess (that ) he is a dentist .
I hope (that ) he will pass his exam .

با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سوالات پاسخ دهید
1) Where does banana grow , in the north or south ? ( I guess )
………………………………………………………………………………………
2) Who can solve this problem , Mary or John ? ( I think )
…………………………………………………………………………………………
3 ) What do you think about today , It is c old or warm .( I think )
…………………………………………………………………………………………
4) Can you visit this city tomorrow. ( I hope )
…………………………………………………………………………………………
5) When must he leave home . ( I think )
…………………………………………………………………………………………
6) How far is it from your office to the nearest hospital ? ( I guess )
…………………………………………………………………………………………

معلوم و مجهول

جمله معلوم : جمله ای است که فاعل آن مشخص باشد : (( علی شیشه را شکست ))
جمله مجهول : جمله ای است که فاعل آن مشخص نباشد : (( شیشه شکسته شد ))
طرز تبدیل جمله معلوم به مجهول در انگلیسی :

 فاعل / فعل و مفعول جمله معلوم را مشخص می کنیم
 مفعول جمله معلوم را جای فاعل در جمله مجهول قرار می دهیم
 متنا سب با زمان و فاعل جمله یکی از افعال to be را می نویسیم .
 اسم مفعول فعل اصلی را بعد از فعل to be قرار میدهیم

به مثالهای زیر توجه کنید
1) Reza washed the car yesterday .( جمله معلوم )
مفعول فعل فاعل
The car was washed yesterday ( جمله مجهول )
2) Ali writes a letter everyday .( جمله معلوم )
مفعول فعل فاعل
A letter is written everyday ( جمله مجهول )

3 ) He will buy a book . ( جمله معلوم )
مفعول فعل فاعل

A book will be bought . ( جمله مجهول )

یاد آوری :
افعال to be شامل :
( زمان حال ) am , is , are
( زمان گذشته ) was , were و زمان آینده will be می باشند .

جملات معلوم زیر را به مجهول تبدیل کنید
1) I write a letter to my friend everyday .
…………………………….…………………………………………………….
2) I wrote a letter to my friend last year .
………………………………………………………….……………………….
3 ) I will write a letter to my friend tomorrow .
………………………………………………………………………………….
4) She cleaned the room last night .
………………………………………………………….……………………….
5) Ali will buy a car next Friday .
………………………………………………………….……………………….
6) He drew some pictures last year .
………………………………………………………….……………………….
7) They will ask a lot of question .
………………………………………………………….……………………….
8 ) Ali broke the window yesterday .
………………………………………………………….……………………….
9) My wife doesn’t wash the dishes in this room .
………………………………………………………….……………………….
10) Do you study your English everyday ?
………………………………………………………….……………………….
شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید .
1) Her children ………………… very badly yesterday ( dress )
2) The windows …………………….. every morning (clean)
3) My mother ……………………… the house every week ( clean)
4) The T.V ………………………. last week . ( repair )
5) My father ……………….. his car every week .( not wash)
6) This letter ………………….. yesterday .( write )

(( زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) ))
تعریف : این زمان نشان میدهد که کاری در گذشته شروع و تا زمان حال ادامه دارد به عبارتی دیگر عملی است که اثر آن تا کنون باقی مانده است .
طرز ساختن این زمان در انگلیسی :

قسمت سوم فعل + + have / has فاعل

I have worked We have worked
You have worked You have worked
He has worked
She has worked They have worked
It has worked

طرز شناسایی این زمان در سوالات و تستها
1) وجود کلمه since , for در جملات انگلیسی
 لازم بذکر است که since ( از ) بیانگر مبدا زمان و for ( برای ) بیانگر طول زمان میباشد .
I have lived in Mashhad since 1997 .
من از سال 1997 در مشهد زندگی کرده ام .
She has been our teacher for five years .
او مدت پنج سال معلم ما بوده است .
2) گاهی اوقات زمان ماضی نقلی با یک جمله زمان حال ساده همراه است که در این موارد جمله طبق الگوی زیر می باشد .
ماضی نقلی + فاعل + because …………… زمان حال ساده + فاعل

Ali is tired because he has worked hard .
علی خسته است زیرا او سخت کار کرده است .
The boys are very tired , because they have played football since
2 hours ago .
آنها خیلی خسته هستند زیرا از ساعت دو فوتبال بازی کرده اند .

♣نکات دیگری که باید درباره این زمان بدانید
موارد زیر نیز از علایم این زمان می باشند
1) already ( قبلا ) در جملات مثبت خبری و جملات سوالی به کار می رود و محل قرار گرفتن آن در جمله بین فعل کمکی و فعل اصلی است و گاهی در آخر جمله نیز قرار می گیرد .
He has already cleaned the house .
او قبلا خانه را تمیز کرده است
2) yet ( هنوز / تا بحال ) در جملات سوالی مثبت و جملات منفی به کار می رود و محل آن در آخر جمله می باشد
Have you seen Ahmad yet . آیا تا بحال احمد را دیده اید
I have not seen him yet تا کنون او را ندیده ام
3) just ( بتازگی ) بین فعل کمکی و فعل اصلی می آید .
I have just received a letter from my mother .
به تازگی نامه ای از مادرم دریافت کرده ام .
4) پس از اعدا ترتیبی و کلمات the only ( به تنهایی ) و the last ( آخرین ) و نیز بعد از صفات عالی یک جمله با that شروع می شود چنانچه فعل اصلی جمله زمان حال باشد فعل جمله بعد از that زمان حال کامل خواهد بود .
This is the first time that I have been to London .
اولین بار است که در لندن بوده ام .
This is the only book that he has read .
این تنها کتابی است که او خوانده است .
5) قیود زمان so far ( تا کنون ) up to now ( تا به حال ) در ابتدا یا انتهای جمله به کار می روند و از علایم این زمان می باشند .
Reza has been the top student in her class so far .
تا به حال رضا در کلاس شاگرد ممتاز بوده است .

نکته مهم :
همانطور که گفته شد since , for از علایم این زمان می باشند حال این نکته را یاد آور می شویم که اگر حرف تعریف the قبل از قید زمان قرار گیرد معنی جمله عوض شده و مدت آن جمله را نشان می دهد بنابراین باید از for استفاده کرد . برا ی فهم بهتر به مثالهای زیر توجه کنید .
1) I have been in Tehran since last year .
2) I have been in Tehran for the last year .

 در جمله اول last year شروع زمان را نشان می دهد اما در جمله دوم
the last year مدت زمان را نشان می دهد .
موفق باشید

.
پاسخ درست را انتخاب کنید
1) I’m very tired . I ……………… go to bed now .
a) may b) had to c) should d ) could
2) People ………………… obey the traffic light .
a) would b) must c) can d ) could
3) My children are hungry . They …………………. eat something .
a) could b) had to c)should d ) eat
4) I can’t see ……………………… on the map .
a) world b) German c) Germany d ) country
5) This man is not from our ………………………. . He speaks English .
a) city b) country c) village d ) town
6) I ……………….. drive three years ago .
a) can’t b) have to c) must d ) couldn’t
7) He didn’t know the address . He ………………… ask a policeman .
a) can b) couldn’t c) must d ) had to
8) The students ……………… answer the question because it was very difficult .
a) shouldn’t b) couldn’t c) hadn’t d ) mustn’t
9) If you don’t ……………. to the lesson , you can’t understand it .
a) look at b) pay for
c) grow up d) pay attention
10) What’s the meaning of …………… ? happy
a) ugly b) beautiful c) glad d) pretty
11) Mina ……………………… stay awake all last night to study for her exam .
a) have to b) had to c) should d) must
12) Which word differs in “ i’’ sound from others ?
a) live b) kite c) sit d) win
13) It is raining very hard . We ……………. take our umbrella .
a) can b) may c) had to d) must
14) He must ………………………. his brother a letter .
a) write b) writes c) wrote d) to write

15) Children go to …………….. when they are three or four years old
a) high school b) country
c) library d) kindergarten
16) “ On times” means …………………
a) pay attention b) listening carefully
c) not late or early d) because of this
17) We ……………. fruits when they are ripe .
a) pick in b) pick on c) pick d) pick up

18) A ………………. is a worker who works on a farm
a) Farming b) Farmer
c) Farm man d) Farm animal

19 ) …………….. is cloudy and cold today .
a) There b) That c) This d) It
20) It is difficult …………………… in the dark .
a) walk b) walking c) to walk d) for walk 21) How far ………………. from here to post office ?
a) there is b) is there c) is it d) it is
22) We can’t go to the store because it is ……………… .
a) nice b) busy c) full d) big
23) When something is …………………. You must have it .
a) expensive b) beautiful
c) important d) necessary
24 ) He forgot his address . forgot means ……………….
a) important b) didn’t remember
c) grow d) remember
25) There is a park in our city . It is ……………….. .
a) very large b) larger
c) larger than d) as large as
26) A refrigerator is ………………… a radio .
a) as heavy b) smaller than
c) shorter d) heavier than
27) This problem was not difficult .
a) hard b) small c) hot d) easy
28) Ali is sitting by the window .
a) far b) near c) in d) on
29) A car is ………………… than a bicycle .
a) fast b) as fast as c) faster d) as fast than
30) Farabi was a great man in his time .The opposite of great is ………..…………..
a) famous b) well – known c) wise d) unknown
31) There is one hotel in our town . It is ……………….
a) very large b) larger than
c) as larger as d) as large as
32) The children ………………. school when they are 18 years old .
a) leave b) start c) bring d) study
33) Nahid is younger …………… his brother .
a) from b) as c) than d) of
34 ) This ruler is 20 centimeters . That ruler is 20 centimeters too .
They are …………………. each other .
a) as long as b) longer c) the longer d) long
35 ) Ahmad is ……………….. driver in the town .
a) best b) the best c) better d) well
36) Mr Smith is …………….. doctor I know .
a) good b) better c) a best d) the best

37) This car is ……………………. expensive car in the garage .
a) the most b) more c ) most d) very
38) I have a very ………………. pencil in my bag .
a) good b) better c) best d) the best
39) Tuesday is the ………………….. day of the week .
a) first b) second c) third d) last
40) A comb has a lot of …………………. .
a) teeth b) feet c) arms d) legs
41) Be careful ! This part of the river is very ………………
a) deep b) loud c) high d) long
42) This book is worse than that one . The opposite of worse is
a) best b) better c) worst d) fast
43) This part of the river is shallow , but that part is …………
a) loud b) high c) long d) deep
44) A ………………. is a person who makes and sells bread .
a) worker b) baker c) waiter d) farmer
45) Choose the correct sentence
a) badly the class did the whole exercises
b) the whole class did the exercises badly
c) the whole class did badly the exercises
d) the whole class badly did the exercises
46) His brother walks ……………….
a) of course b) quickly c) yesterday d) finally
47) Do you study …………………….. ?
a) every day carefully in the library .
b) carefully in the library everyday .
c) in the library carefully every day
d) in the library every day carefully
48) Please ………………… the window . It is cold .
a) closing b) closed c) close d) closes
49) They left Mashhad for Shiraz …………………………
a) at 8 o’clock in the morning yesterday .
b) in the morning yesterday at 8 o’clock .
c) Yesterday in the morning at 8 o’clock .
d) Yesterday at 8 o’clock in the morning .
50) I ………………. get up at 6 o’clock every morning .
a) carefully b) quickly c) usually d) slowly
51) Mina will not go to school tomorrow , …………………… ?
a) will Mina b) won’t she c) won’t she d) won’t Mina

52) Ali and Reza never go to the park , ……………………… ?
a) don’t they b) doesn’t he c) do they d) does he
53) Let’s go to the library and study ………………….. lessons .
a) his b) our c) you d) their
54) I am a good student , ………………….. ?
a) am I b) are I c) aren’t I d) amn’t I

55) Fatemeh was absent yesterday ,……………….. ?
a) was Fatemeh b) wasn’t Fatemeh
c) wasn’t she d) was she
56) Sara washed the dishes , ……………………. ?
a) didn’t Sara b) did Sara
c) didn’t she d) did she
57) I’m sorry I broke the window . It was an …………….
a) steam b) vacation c) engine d) accident
58) The boy had a picture in his hand , isn’t ……………………. ?
a) he b) him c) their d) there
59) She ………………….. the dishes , isn’t she ?
a) washes b) is washing
c) was washing d) washed
60) The lesson ……………….. on next Tuesday .
a) will be practiced b) will practice
c) are practiced d) was practiced
61) This car …………………… 6 years ago .
a) bought b) was bought
c) was buying d) will be bought
62) The door of the bank ………………… at 7 o’clock everyday .
a) will open b) is opened c) opens d) opening
63) His car is always clean . He ……………. every Friday .
a) was washed b) is washed
c) was washing d) is washing
64) The shirt ………………… washed an hour ago .
a) are b) were c) was d) is
65) These buildings ……………… last year .
a) had built b) were built c) was built d) have built
66) A new lesson ……………………… tomorrow.
a) is taught b) will be taught
c) will teach d) is teaching
67) You can have lunch with us , Ali .
Thak you , I ………….. my lunch before .
a) have eaten b) will eat
c) am eating d) was eating
68) Is your brother at home now ? No, he ……….. to his office .
a) have gone b) has gone
c) will go d) can go
69) We have waited for her ……………….. 3 o’clock .
a) since b) for c) from d) of

70) We have waited for her ……………….. 3 hours .
a) since b) for c) from d) of
71) They are happy because they ……………. their little dog .
a) have found b) find
c) had found d) are found

72) It hasn’t rained here …………………….. last week .
a) since b) for c) from d) at
73) Has Mina ……………. his dinner ?
a) eats b) eating c) eaten d) eat
74) A bicycle has two ………….. .
a) teeth b) ears c) feets d) wheels
75) Onion , potatoes and tomatoes are ………………
a) vegetables b) fruit c) fish d) birds
76) It is not my ………………. to clean the room .
a) sense b) duty c) title d) cage
80) Dinosaurs were strange beasts . Strange means …………..
a) normal b) usual c) strong d) odd

(( Good luck ))

جملات زیر را با معلومات خودتان کامل کنید
1) Please ……………… on TV . I want to watch the children’s program .
2) A ………………….. is a building room where a lot of books are kept for people to use .
3) Where …………. your brother live ? He lives in Tabriz .
4) We had to wash ……………… hands because they are dirty .
5) The children are ………… . They should drink something .
6) In our country , it is the third of the week . It’s ……………
7) When you buy something , you have to pay it . It is ………..
8) Your car isn’t expensive , ……………………it ?
9) ……………… is very cold today .
10) ………………….. is the first season of the year .
11) There are ……………… month in a year .
12) The moon shines in the …………………
13) There are ………………….. meters in a kilometer
14) A person who teaches is a …………………
15) An American person is from …………………
16) It looks an umbrella . It’s vegetables . It’s ……………
17) A baker sells bread . A butcher sells ………………
18) A century is ……………. years .
19) A …………… is a person that God has chosen to give his massage to people .
20) The opposite of dirty is ………….
21) Mina can’t ……………………. his pencil . Do you know where it is ?
22) Can you ……………………… picture of a tree .

برای پاسخهای داده شده سوال مناسب بسازید
1) …………………………………………………………………………………………. ?
It is 700 meters to the nearest bank
2) …………………………………………………………………………………………. ?
No, he can’t speak English .
3) …………………………………………………………………………………………. ?
Yes , my car was found yesterday .
4) …………………………………………………………………………………………. ?
I ate my lunch at 12 o’clock
5) …………………………………………………………………………………………. ?
They are watching TV now .
6) …………………………………………………………………………………………. ?
They were late because the taxi hadn’t come .

با هر گروه از کلمات داده شده یک جمله بنویسید
1) a/ can / ride / you / bicycle
……………………………………………………………………………………………………
2) to school / go / on / Fridays / don’t / we
……………………………………………………………………………………………………
3) English / easy / learn / to / it / is / ?
……………………………………………………………………………………………………
4) quickly / go / home / must / we
……………………………………………………………………………………………………
5) expensive / is / very / watch / this
……………………………………………………………………………………………………
6) Tehran / noisier / Mashhad / than / is
……………………………………………………………………………………………………
7) tomorrow / I / return / that / will / they / believe
……………………………………………………………………………………………………
8) go / to school / didn’t / why / you
……………………………………………………………………………………………………
9) is / handwriting / not / good / as / handwriting / as / my / Ali’s
……………………………………………………………………………………………………
10) Parvin / carefully / did / the sentences / wrote / did / ?
……………………………………………………………………………………………………
11) to / doesn’t / Jack / go / the park
……………………………………………………………………………………………………
12) spoke / clearly / English / in the / yesterday / class / Minoo
……………………………………………………………………………………………………
13) yesterday / Mahin / sick / was / ?
……………………………………………………………………………………………………
14) breakfast / usually / do / you / what / eat
……………………………………………………………………………………………………

15) on time / that / hope / I / they / arrive / will
……………………………………………………………………………………………………

16) were / in the classroom / yesterday / found / the / pens
……………………………………………………………………………………………………
17) opened / of the bookstore / at seven / this morning / the doors / were / ?
……………………………………………………………………………………………………
18) English / teaches / this year / who / you / ?
……………………………………………………………………………………………………

مترادف لغاتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید
1) Ali loves his kindergarten .
2) There are many countries all over the world .
3) Cats can climb trees .
4) Keep boiling water out of reach of the children .
5) Ice turned into water .
6) Please repeat this sentence once more .
7) The time when the sun sets is very beautiful .
8) He answered all of this questions .
9) We have a house with a little garden .
10) When I grow up , I will help poor people .
11) We will have an exam English next week .
12) The monkey do many things that make us laugh .
13) I forgot my uncle’s address .
14) Newton was very great .
15) This is a room for sleeping .
16) The cows are eating grass on the field .
17) My father return ten minutes later .
18) Do you like to wear this shirt ?
19) My brother is trying to find a good job .
20) No one in this class speaks Farsi .
21) He studied English all of the time of the day yesterday .
22) Naser came here at three p.m .
23) Mina’s little sister is very pretty .
24) All of your answer was true .
25) This man is very truthful .
26) My father drives very quickly .
27) It is not good to eat green oranges .
28) His drawing is not very well.
29) At last , he answered the questions .
30) I want to buy something else .
31) This box is very difficult to move .
32) I want to eat share of this cake .

متضاد لغات ستون سمت راست را از ستون سمت چپ پیدا کنید و در جلوی آن بنویسید
1) answer a) far from
2) clever b) soon
3) short c) pull
4) late d) ask
5) expensive e) long
6) push f) before
7) better g) lazy
8) after h) worse
9) right i) cheap
10) near j) worst
k) wrong
متضاد لغات ستون سمت راست را از ستون سمت چپ پیدا کنید و در جلوی آن بنویسید
1) sunset a) never
2) sell b) take off
3) always c) well
4) front d) sunrise
5) dirty e) buy
6) present f) clean
7) badly g) absent
8) fast h) slow
9) put on i) back
10) rich j) poor
k) good

جای خالی را با لغات داده شده پر کنید

happened / pass / hard / return / nationality / foreign / mystery
afraid / ripe / turn on /green

1) Do you study …………… for your exam .
2) A ……………… coconut is brown .
3) They usually ………………. home at 8:30 every morning .
4) The child is ………….. of a dog .
5) Please ……………. the TV . I want to watch the news .
6) Will you please ………….. me the bread .
7) What ……………. to him after accident ?
8) Many things about bird migration are still a ………… .
9) What ………………. are you ? I am from England .
10) English is a …………….. language in Iran .

در هر گروه کلمه نا هماهنگ را پیدا کنید وزیر آن خط بکشید
1) milk/meat /cow/mushroom
2) waiter/butcher/foreigner/baker
3) kitchen/door/window/wall
4) water/milk/tea/meat
5) our/him/me/them
6) south/west/east/winter
7) taller/faster/easily/hotter
8) month/morning/afternoon/evening
9) Iranian/Canada/England/Japan
10) monkey/fish/line/bird
11) farmer/ butcher/brother/teacher

در هر گروه کلمه نا هماهنگ را از نظر تلفظ پیدا کنید وزیر آن خط بکشید
1) cut / put / but / nut
2) wait / eight / April / care
3) book / good / look / pool
4) sing / wing / my / live
5) swim / milk / bright / this
6) month / drop / horse / move
7) climb / might / child / drink
8) clean / ready / speak / cheap
9) sun / cup / put / bus
10) should / could / young / would

هر یک از کلمات داده شده را بر اساس تلفظ در ستون مر بوط به خود قرار دهید

sky – find / mean / mile / play / break / people / these / feet / fight

/ i:/ / ei / /ai /
…………… …………… …………..
…………… …………… …………..
…………… …………… …………..
…………… …………… …………..

شکل درست افعال داخل پرانتز را بنویسید
1) How old ……………… you last year .( be )
2) My brother …………….. last summer .( enjoy )
3) The plane ………………. to Mashhad an hour ago . ( fly )
4) Mr Ahmadi …………………… now . ( teach )
5) He ……………….. me his telephone number last year .( give )
6) He …………… to the radio every day ( listen )
7) She ………….. lunch with us tomorrow ( have )
8) We ………………. five books yesterday morning . ( buy )
9) Let’s …………….. to the park now .( go )
10) The children …………………… school at 12:30 , didn’t they ? ( leave)
11) They ……………….. him in the park every day , don’t they ? ( see )
12) The letter ………………….. last year . ( write )
13) The wall ……………………… next week ( paint )
14) My mother …………………. the rooms every day ( clean )
15) I ………………….. you since 1998 .( not see )
16) Mina …………………. in this office for six years .( work )
17) I …………………. a picture yesterday . ( draw )
18) The car ………………….. tomorrow morning . ( wash )
19) Tehran ………………… larger than Shiraz , isn’t it ? ( be )
20) I can’t ………………. what this sentence means . ( understand )
21) They must ……………… these exercises .( do )
22) Ali’s car …………………. last week ( sell )
23) You should …………….. your mother at home . ( help )

شکل درست کلمات داخل پرانتز را بنویسید .
1) Reza can swim ………………… than his friends . ( fast )
2) Zahra is the ………………… student in our class . ( good )
3) This is the ……………………. book that I have . ( interesting )
4) Your chair is ……………………….. than my chair . ( comfortable )
5) This is ……………………… flower that I have ever seen . ( beautiful )
6) My car is as ……………… as his car . ( fast )
7) This is the ……………… exercise on this page . ( easy )
8) He is ……………………… student in this class . ( fat )

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید
1) Ali goes to the cinema on Fridays .( never )
…………………………………………………………………………………………………
2) My brother plays football . ( well )
…………………………………………………………………………………………………
3) My mother cleaned the kitchen . ( every day )
…………………………………………………………………………………………………
4) His brother does his homework . ( carefully )
………………………………………………………………………………………………
5) My parents are at home . ( usually )
……………………………………………………………………………………………….

دیکته : کلمات ناقص زیر را کامل کنید
1) A s – rvant works for them .
2) You must bil it for five m – n – tes .
3) I can’t f – nd my not – book .
4) Tom put on bo – ts and a warm c – - t .
5) Why did you go to the rest – - rant ?
6) He is sitting in the ki _ chen .
7) I can read the alp – abet c – r – ectly
8) Please sit do – n .
9) I want to tell you som – t – ing .
10) There are many cities all over the w – rld .
11) The dist – nce from our house to my school is one kil – m – ter .
12) Some farmers raise c – c on – t s in the fields .

درک مطلب ( 1 )
1) They could not speak a word of English.
a) They know English very well
b) They didn’t know English at all
c) They were able to speak English .
d) They didn’t like to stay in England .
2) The film was not as interesting as the cartoon . It means :
a) the cartoon was more interesting than the film
b) the cartoon was as interesting as the film .
c) the film was more interesting than the cartoon .
d) both the cartoon and the film weren’t interesting .
3) Few men or women live more than 100 years .
a) many people live more than 100 years
b) woman live more than 100 years
c) not many people can live about 100 years
d) many people don’t like to live over 100 years .
4) Last week I invited Javad and Mina to dinner .
a) I was their guest
b) They were my hosts
c) Javad was the guest and Mina was the hosts
d) Javad and Mina were my guests
5) Our teacher has a very loud voice . Therefore ……………..
a) only a few students can hear him
b) all of the students can hear him easily
c) some of the students pay attention to him
d) all of us have to sit in front of the class
6) When spring comes , the birds will fly back again . They always do , and they will return to the same place .
a) when spring comes , the birds fly to different places .
b) The birds fly high , when spring comes .
c) The birds always return to other places in spring .
d) In spring the birds fly back to the same place .

درک مطلب ( 2)
متن زیر را بدقت بخوانید سپس به سوالات پاسخ دهید
Have you seen snow ? A lot of people in the world have not . A lot of countries never have snow or they have it only the top of very high mountains .In Scotland and the north of England , there is quite a lot of snow , but in the south of England , there is usually little .
Answer these questions completely
1) Is there much snow in the north or in the south of England ?
………………………………………………………………………………………………
2) Do all countries have snow ?
………………………………………………………………………………………………
3) Is Scotland a hot country ?
………………………………………………………………………………………………
4) What does the underlined word “ it “ in line two refer to ?
………………………………………………………………………………………………
جلوی جمله درست علامت ( T ) و جلوی جمله نادرست علامت ( F )قرار دهید
1) All people in the world have seen snow . ( )
2) There isn’t usually much snow in the south of England . ( )
برخی از لغات مترادف و متضاد زبان انگلیسی (1)
٭ تذکر: علامت # بیانگر متضاد و علامت = بیانگر مترادف میباشد ٭
لغات مترادف لغات متضاد

die # live , grow glad = happy
glad # sad pretty = nice
happy # sad until =till
pretty # ugly climb = go up
more # less field = farm
better # worse raise = grow
full # empty return = come back , give back
clever # lazy wise = intelligent
far # near be afraid of = fear
ripe # green finally = at last fight = war
find # lose understand = find out
few # many attractive = beautiful
forget # remember wrong = mistake
beside # far build = make
first # last just = only
best # worst certain = surely great = big , wide
borrow # lend guess =suppose
deep # low happen = take place
push # pull high = tall
worse # better mystery = secret
sell # buy lose = miss
fight # peace poor = money less, weak
dark # light receive = take , accept
in front of # in back of reply = answer
cool # warm strange =unusual , odd
turn off # turn on enemy = foe
poor # rich entire = whole
receive # give , reject receive = take
accept # refuse follow = obey
enemy # friend grade = mark
guide = lead


ن : محمدرضا احمدی
ت : جمعه 29 دی‌ماه سال 1391
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل