X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
وبلاگ شخصی محمد رضا احمدی
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

عبارت های اسمی (Noun clauses)
1) عبارت های اسمی (Noun clauses)
1 – به یک گروه از کلمات مرتبط به هم که یک فاعل و فعل دارد clause یا قضیه یا عبارت می گویند.
2 – یک Noun clause در یک جمله مانند یک اسم عمل می کند. به همین دلیل به آن قضیه اسمی می گویند.

اکنون به چند مثال از این مورد توجه کنید:
من نمی دانم او چه وقت منزل را ترک کرد.
I don’t know when she left home. (قضیه اسمی)Noun clause
من نمی دانم چه کسی نامه ها را تایپ می کند.
I don’t know who types the letters.( Noun clause)
او می داند من دیروز چه کسی را ملاقات کردم
She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ایشان) می دانند من کجا زندگی می کنم.

They know where I live. (Noun clause)
3 – همانطور که در مثال های بالا مشاهده می کنید عبارت های اسمی با کلماتی مانند when (چه وقت)، who (چه کسی)، whom(چه کس را) و where(کجا) آغاز می شوند. این کلمات در اینجا نقش حرف ربط را دارند که قضیه اسمی را به بقیه جمله وصل می کنند.

2) کاربرد be going to
1 – فعل be going to به معنای قصد داشتن یا خواستن می باشد.
2 – فعل be going to معمولاً برای بیان اینکه کاری بخواهد در آینده انجام بگیرد به کار می رود. اکنون به چند مثال توجه کنید:
من قصد دارم امشب اینجا بمانم (من می خواهم امشب اینجا بمانیم)
I am going to stay here to night.
او قصد دارد فردا یک نامه بنویسید.
She is going to write a letter tomorrow.
او قصد دارد اتومبیلش را بشوید.
He is going to wash his car.
ما قصد داریم در یک رستوران شام بخوریم.
We are going to have the diner in a restaurant to night.
من معمولاً با اتوبوس به مدرسه می روم اما امروز قصد دارم یکشنبه فوتبال بازی کنیم.
I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.
3 – مشاهده می کنید که بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده می آید و کاری را که قصد داریم در آینده انجام دهیم، بیان می کند.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
1 – Do they know ….. you live?
1) who
2) whom
3) when
4) Where

2 – I don’t remember …. Channel I watched last night.
1) When
2) Where
3) who
4) Which

3– I don’t remember……answered the telephone.
1)when
2) which
3) whom
4)who

4-she usually calls me on Sundays. This week she …. Call me on Friday.
1) going to
2) goes to
3) is going to
4) is going

5 – I usually have dinner at home. To night I am going to … dinner in a restaurant.
1) have
2) having
3) had
4) have had

6 – They usually exercise in the morning. Today they are going to …. In the evening.
1) exercised
2) improve
3) relax
4) continue

7 – Your average was very low last month. I’m sure hard working wills … your average.
1) Examine
2) Improve
3) relax
4) Continue

8 – My brother is a very good swimmer, he has ….. arms and legs.
1) Harmful
2) Careful
3) Powerful
4) Successful

9- These clouds in the sky show that we may have a … day.
1) sunny
2) rainy
3) shiny
4) hot
10- I don’t forget ….. she told me last night.
1) what
2) where
3) when
4) who

پاسخنامه
4 6 4 1
2 7 4 2
3 8 4 3
2 9 3 4
1 10 1 5

الف ) کاربرد It ( فاعل غیر واقعی )

به مثالهای زیر دقت کنید :
- It is necessary to come early to class .
- It is necessary for you to com early to class .
- It is hard to speak Japanese .
- It is hard for him to speak Japanese .
ب) کاربرد اسم مصدر Gerund
اسم مصدر کلمه ای است که ریشه فعلی دارد و با اضافه کردن ing به آخر فعل ساخته می شود . اسم مصدر یک نوع اسم است و کلیه خصوصیات یک اسم را دارا می باشد
بعد از برخی از افعال اسم مصدر به کار می رود یا به عبارت ساده تر فعل دوم همراه با ing می آید تعدادی از این افعال عبارتند از :
enjoy – avoid – stop – mind – finish – imagine – dislike – miss – keep – go on risk – admit – practise –to be used to ,forgive , suggest , undrestand , try , ………
برای فهم بهتر به مثالهای داده شده توجه فرمایید :
Smoking cigarette is harmful to your health
سیگار کشیدن برای شما ضرر دارد ( سیگار کشیدن در یک مفهوم کلی )
He stopped driving
We finished writing our homework
You shouldn’t risk going out if you have a cold

موارد استعمال اسم مصدر :
1) به عنوان فاعل جمله
Reading English is easier than writing it
2) به عنوان مفعول جمله
I like swimming in the summer
3) به عنوان صفت قبل از یک اسم
This swimming pool is too deep
4) بعد از حرف اضافه
He is good at telling jokes
I am interested in playing football .
5) هر گاه خواسته باشیم بعد از صفات ملکی فعل قرار دهیم بایستی آن فعل را به اسم مصدر تبدیل کنیم .
She didn’t object to my going to the party

به موارد زیر توجه فرمایید
1) اگر بعد از stop مصدر با to داشته باشیم به معنی (( ایستادن )) و اگر اسم مصدر داشته باشیم به معنی متوقف ساختن عمل یا ترک عادتی است .
I stopped to smoke
I stopped smoking
2) بعد از try مصدر با to به کار رود به معنی (( کوشش کردن )) و اگر اسم مصدر به کار رود به معنی (( امتحان یا آزمایش کردن )) است
I tried to plant potatoes here
I tried planting potatoes here

3) بعد از come , go اگر افعالی که مر بوط به ورزش و یا فعالیتهای جسمانی هستند به کار بروند فعل را به صورت اسم مصدر می آوریم ولی سایر افعال به صورت مصدر با to به کار می روند .

We went fishing yesterday
I go swimming on Mondays
I went to see Reza yesterday
کاربرد For در جمله
1)be+ adjective+ for+object + infinitive (مصدرباto+مفعول+for+صفت+فعلbe)
به جملات زیر توجه کنید.
It is hard to believe this story.
باور کردن این داستان سخت است
It is hard for me to believe this story.
باورکردن این داستان برای من سخت است
It is necessary to have an end.
داشتن یک هدف ضروری است.
It is necessary for us to have an end.
داشتن یک هدف برای ما ضروری است.
It is not easy to answer these questions.
پاسخ دادن به این سؤال ها آسان نیست.
It is not easy for him to answer these questions.
پاسخ دادن به این سؤال ها برای او آسان نیست.
It is difficult to learn English.
یادگرفتن انگلیسی مشکل است.
It is difficult for mary to learn English.
یادگرفتن انگلیسی برای مری مشکل است.

همانطور که ملاحظه می کنید در هر مورد، در جمله اول در مورد عملی یا کاری صحبت شده است در حالی که جمله دوم در مورد کسی صحبت می کند که در کاری یا عملی شرکت دارد.

2) The gerund(verb +ing)
1 – در زبان انگلیسی فرم Ing دار فعل، gerund نامیده می شود. فرم Ing دار فعل، مانند یک اسم عمل می کند بنابراین در جمله می تواند نقش فاعل، مفعول یا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اکنون به مثال های زیر توجه کنید.
پیدا کردن کار دراینجا مشکل است.
Finding a job is difficult here.
فاعل(finding)

من از کوهنوردی لذت می برم
I enjoy climbing montains.
مفعول(climbing)

من از پیاده روی خسته شدم.
I am tired of walking.
Of مفعول حرف اضافه(walking)

2 – بعضی از فعل ها که فرم Ing دار فعل را به عنوان مفعول می گیرند عبارتند از:
Avoid =خودداری کردن
Enjoy= لذت بردن
Finish = تمام کردن
Imagine= تصور کردن
Keep = نگه داشتن
Mind = اهمیت دادن
Miss = از دست دادن
Go on = ادامه دادن
Dislike=تنفر داشتن
Risk = خطر کردن
Stop = خاتمه دادن – متوقف کردن
Forgive = فراموش کردن

تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
1 – It is not difficult for your English teacher…. English.
1) speak
2) to speak
3) speaking
4) spoke
2 – …. In this bus is forbidden.
1) smoke
2) smoked
3) to smoke
4) smoking

3 – I like…. In this river.
1) swim
2) to swim
3) swimming
4)swum

4- I am tired of …. Football.
1) play
2)to play
3) playing
4) played

5 – I dislike … lunch in a restaurant.
1) eat
2) eating
3) eaten
4) ate

6 – It is necessary for you… early to class.
1) come
2) coming
3) to come
4) came

7 – It is …. For an elephant to go faster than a horse
1) impossible
2) possible
3) easy
4) necessary

8- Ali didn’t get a good mark in his English test. He is ashamed of …. That to his father.
1) showing
2) shown
3) show
4) showed

9 – It was not difficult for me to … that the man was lying
1) insist on
2) influence
3) choose
4) realize

10 – I can finish … this book today.
1) read
2)reading
3) to read
4) have read

پاسخنامه
3 6 2 1
1 7 4 2
1 8 2 3
4 9 3 4
2 10 2 5

A- املای کدام کلمه صحیح است؟
1) A: average
B: emprove C: choise D: eshamed

B- بهترین گزینه را انتخاب کنید.
2) My brother is a very good swimmer, he has ———- arms and legs.
A: powerfully B: powerful
C: powerfulness D: power

3) I am waiting ———- the doctor.
A: at B: with C: on D: for

4) The man ———- teaches English here is my uncle.
A: witch B: what C: who
D: whose

5) A: Can you read a book in a dark room?
B: No, it’s ———- to read a book in a dark room.
A: for me possible B: impossible for me
C: impossible D: possible

6) It is ———- to learn English.
A: easy
B: for C: me D: are

7) A: What is forbidden in the bus? (smoke)
B: ———-
A: Smoke is forbidden in the bus. B: Smoke in bus is forbidden.
C: Smoking in bus is forbidden. D: Smoking is forbidden in the bus.

C- جای خالی را با بهترین گزینه پر کنید.
8) Banks try to employ ———- people.
A: honest
B: real C: slow D: rapid

9) It’s difficult to understand the reasons for the ———- of different birds.
A: invitation B: migration
C: guidance D: existence

10) Your room is so bright and ———-
A: sunny
B: rainy C: cloudy D: windy

D- کلمات زیر را به ترتیبی مرتب کنید تا جمله ای صحیح ساخته شود.
11) (them , she , isn’t , to , similar)?
A: She is similar to them? B: She to them is similar?
C: Is she them similar to? D: Is she similar to them?

12) (what , he , to , buy , is , going)?
A: What is he going buy to? B: What is he going to buy?

C: What to buy he is going? D: What is going he to buy?

- مترادف کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است را انتخاب کنید.E
13) Today, people educate their people to live better.
A: learn B: train
C: improve D: behave

14) He looks happy today.
A: sees B: seems
C: makes D: happens

F- به سوال زیر پاسخ دهید.
15) A: How often do you go to the dentist? B: ———- a year.
A: Two times B: Two C: Twice D: A and C

G- تلفظ آخرین صدای کدام کلمه به طور صحیح مشخص شده است؟
16) A: keeps /z/ B: teaches /z/ C: writes /iz/ D: tapes /s/

H- تکیه (stress) در کدام کلمه درست مشخص شده است؟
17) A: ne’ver B: ‘myself C: ‘after
D: ‘enough

18) A: im’portant
B: ‘already C: ‘mechanic D: ano’ther

I- با توجه به متن بهترین گزینه را انتخاب کنید.
19) In one country a recent research showed that the average person spent three and a half hours a day watching television. Housewives are the biggest group of the viewers. They spent an average of about five hours a day watching TV while their husbands were out at work.
According to the passage ———-
A: all women watch TV most of the time.
B: some women watch TV about 3 hours a day.
C: the biggest group of viewers is husbands.
D: we spend an average of about three and a half hours watching TV a day.

J- با توجه به متن بالا صحیح (T) یا غلط بودن (F) جمله زیر را معین کنید.
20) Housewives do not have time to watch television. ———- (T / F)

افعــال دو کلمه ای
در انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یک یا چند حرف اضافه ترکیب شده و افعال جدیدی را بوجود مـی آورند .

نگاه کردن look چرخیدن turn
مراقب بودن look after روشن کردن turn on
جستجو کردن look for خاموش کردن turn off
چشم براه بودن look forward زیاد کردن turn up

همانگونه که بیان شد افعال دو کلمه ای از یک فعل اصلی و یک یا چند حرف اضافه تشــکیل می شوند که به دو دسته ی افعال دو کلمه ای جداشدنی و افعال دو کلمه ای جدانشدنی تقسیم مــــــــی شوند.

افعـال دو کلمه ای جدا شدنی
چنانچه افعال دو کلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یکدیگر جدا کرد .
الف) متعدی باشند یعنی بعد از آنها مفعول بکار رفته باشد .
put on ( لباس پوشیدن ) – turn down ( خاموش کردن) _ call up ( تلفن زدن )
ب) حرف اضافه ی آنها یکی از حروف اضافه ی over-back-down-up-out-in-off-on باشد .
تذکر: در اینگونه از افعـال دو کلمه ای چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا می توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بکـار برد ولی اگر مفعول بشکل ضمیر مفعولی باشد ، حتماً می بایست آنرا قبل از حرف اضافه بکار برد .
He is putting on his shoes.
He is putting his shoes on.
He is putting them on.
افعـال دو کلمه ای جدانشدنی
الف )چنانچه افعال دو کلمه ای لازم باشند که در این صورت بعد از آنها مفعول بکار نمی رود .
get up ( بیدار شدن) – come back ( برگشتن ) –
ب ) یا اینکه حرف اضافه ی متعاقب فعـل ، غیر از حروف اضافه ی فوق باشد که در اینصورت فعل و حرف اضافه ی آن بهیچ وجه جدا نمی شوند و در این حـالت مفعول چه بشکل اسم و چه بشکل ضمیر بعد از حرف اضافه قرار می گیرد .
He is looking for his son.
He is looking for him.
گزینه ی درست را انتخاب کنید.
1.He puts ……………. His best coat to go to a dinner party.
a.in b.by c.on d.off

2.I want to …………… now.
a.turn it on b.turn on it c.turn the radio on d.b and c

3.Your shoes are dirty.Please …………… them …………… .
a.put-on b.turn-of c.take-off d.pick-up

4.Have you given back the book?Yes , I have …………… .
a.given it back b.given back it c.given the book back d.all

5.Is he looking for his son? Yes , he is …………….. .
a.looking for him b.looking him for c.looking his son for d.all

A- املای کدام کلمه صحیح است؟
1) A: average
B: emprove C: choise D: eshamed
B- بهترین گزینه را انتخاب کنید.
2) My brother is a very good swimmer, he has ———- arms and legs.
A: powerfully B: powerful
C: powerfulness D: power

3) I am waiting ———- the doctor.
A: at B: with C: on D: for

4) The man ———- teaches English here is my uncle.
A: witch B: what C: who
D: whose

5) A: Can you read a book in a dark room?
B: No, it’s ———- to read a book in a dark room.
A: for me possible B: impossible for me
C: impossible D: possible

6) It is ———- to learn English.
A: easy
B: for C: me D: are

7) A: What is forbidden in the bus? (smoke)
B: ———-
A: Smoke is forbidden in the bus. B: Smoke in bus is forbidden.
C: Smoking in bus is forbidden. D: Smoking is forbidden in the bus.

C- جای خالی را با بهترین گزینه پر کنید.
8) Banks try to employ ———- people.
A: honest
B: real C: slow D: rapid

9) It’s difficult to understand the reasons for the ———- of different birds.
A: invitation B: migration
C: guidance D: existence

10) Your room is so bright and ———-
A: sunny
B: rainy C: cloudy D: windy

D- کلمات زیر را به ترتیبی مرتب کنید تا جمله ای صحیح ساخته شود.
11) (them , she , isn’t , to , similar)?
A: She is similar to them? B: She to them is similar?
C: Is she them similar to? D: Is she similar to them?

12) (what , he , to , buy , is , going)?
A: What is he going buy to? B: What is he going to buy?

C: What to buy he is going? D: What is going he to buy?

- مترادف کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است را انتخاب کنید.E
13) Today, people educate their people to live better.
A: learn B: train
C: improve D: behave

14) He looks happy today.
A: sees B: seems
C: makes D: happens

F- به سوال زیر پاسخ دهید.
15) A: How often do you go to the dentist? B: ———- a year.
A: Two times B: Two C: Twice D: A and C

G- تلفظ آخرین صدای کدام کلمه به طور صحیح مشخص شده است؟
16) A: keeps /z/ B: teaches /z/ C: writes /iz/ D: tapes /s/

H- تکیه (stress) در کدام کلمه درست مشخص شده است؟
17) A: ne’ver B: ‘myself C: ‘after
D: ‘enough

18) A: im’portant
B: ‘already C: ‘mechanic D: ano’ther

I- با توجه به متن بهترین گزینه را انتخاب کنید.
19) In one country a recent research showed that the average person spent three and a half hours a day watching television. Housewives are the biggest group of the viewers. They spent an average of about five hours a day watching TV while their husbands were out at work.
According to the passage ———-
A: all women watch TV most of the time.
B: some women watch TV about 3 hours a day.
C: the biggest group of viewers is husbands.
D: we spend an average of about three and a half hours watching TV a day.

J- با توجه به متن بالا صحیح (T) یا غلط بودن (F) جمله زیر را معین کنید.
20) Housewives do not have time to watch television. ———- (T / F)

مصدر با to
1) بعد از بعضی از افعال، فعل بعدی به صورت مصدر با to می آید. بعضی از این افعال عبارتند از :
Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like , ………………

مانند :
I want to go to cinema this evening.
I forgot to turn off the T.V last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.
بعضی از این افعال می توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. این فعل ها عبارتند از :
Want – ask – tell- promise – like – expect- order- advise- invite – encourage – allow
به مثال های زیر توجه کنید:
من از او خواستم که برایم یک رادیو بخرد.
I wanted him to buy me a radio.
من از آنجا خواستم که به من کم کنند.
I asked them to help me.
من به مری گفتم که تکالیفش را با دقت انجام دهد.
I told mary to do her homework carfully.
من به مادرم قول دادم که امروز در خانه بمانم.
I promised my mother to stay at home today.
من دوست دارم که جان انگلیسی را یاد بگیرید.
I like John to learn English.
آنها از او انتظار داشتند که سروقت بیاید.
They expected him to come on time.
ملاحظه می کنید که در این مثال ها،بعد از فعل، مفعول آمده است و بعد از آن مصدر با to آمده است.

تمرین : گزینه صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
1- I asked mary ………..the room
1) clean
2) to clean
3) cleaned
4) cleaning

2- My mother advised me …. An over coat on rainy days.
1) wear
2) wearing
3) to wear
4) weared

3- I have a headache, so I …. You to turn the T.v
1)expect
2)invite
3)try
4)forget

4 – I like my new job , so I try …. My best in the office.
1)doing
2)do
3)did
4)to do

5 – she was very tired. She asked me…. Tea.
1) make
2) to make
3) making
4) made

6 – some children are forced ….. that is not suitable or them and they don’t like it.
1) work
2) working
3) to work
4) worked

7 – The …. Of the pool was so great we could not touch the bottom.
1) long
2) deep
3)depth
4)width

8 – The room is three meters…. And four meters wide.
1)deep
2)death
3)long
4)length

9- A …… medal is awarded to the winner of very competition of Olympic.
1) silver
2) cupper
3)bronz
4)gold

10- The teacher expected the students ….. the questions correctly.
1) answer
2) to answer
3)answered
4)answering

پاسخنامه
3 6 2 1
3 7 3 2
3 8 1 3
4 9 4 4
2 10 2 5

طرز قرار گرفتن صفات قبل از یک اسم
اسم+ جنس + ملیت + رنگ + اندازه + کیفیت+ حرف تعریف + صفت ملکی
به مثالهای داده شده توجه فرمایید :
A nice long red French cotton blouse
The beautiful blue Italian wooden boat
A pretty small white house
A nice long red French cotton blouse
A new Large white Indian glass dish

کاربرد افعال ربطی با صفات
افعال ربطی شامل : appear , look , be , seem , become , feel , smell , taste , get , grow و بعد از آنها صفت به کار می رود
She felt happy
The boy got amused .
The food smells good
صفت فاعلی و مفعولی
صفتهایی که به ed , ing ختم می شوند :
به مثالهای زیر توجه نمایید :
Ahmad’s job is boring کار احمد کسل کننده است
Ahmad is bored احمد ( از کارش ) خسته شده است
از ترکیب ed + صفت برای بیان حالتی که در کسی ایجاد شده است استفاده می کنیم . صفت کسی یا چیزی که چنین حالتی در شخص ایجاد می کند با ترکیب ing + صفت بیان می شود .
Sasan is bored because her job is boring
Sasan’s job is boring , so Sasan is bored

I am surprised because the results are surprising.
من متعجب هستم چون نتایج متعجب کننده اند.
I am bored because my job is boring.
من خسته هستم چون کار من خسته کننده است.
We were shocked because the news were shocking
من شوکه بودم چون اخبار شوکه کننده بودند.
تمرین
گزینه صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
1 – I am sure this cartoon will …… the children very much.
1)amuse
2)amusing
3)amuses
4)a mused

2 – The film was very …… Every one liked to watch it again.
1) boring
2) bored
3) interesting
4) interested

3 – I was ….. because I sow wild animals in the jungle.
1) bored
2) amused
3)interested
4) frightened

4 – I am …….I cant solve the puzzle.
1) boring
2) good
3)interested
4) confused

5 – she is excited because the film is…..
1) interesting
2) amusing
3) confusing
4) exciting

6 –the dinner mother has made smells…..
1) good
2) bored
3) interested
4)shocked

7- The ….. students asked a lot of questions from the teacher.
1) interested
2) frightened
3) bored
4)tired

8 – The new……..cars will become cheaper.
1) Japanese red
2) large red
3) red large
4) Japanese large

9 –I have bought a ………shirt.
1) white cotton
2) cotton white
3) white large
4) French large cotton

10 – This …… caret is very expensive.
1) small Persian
2) small beautiful
3) Persian small
4) Persian beautiful

پاسخنامه
1 6 1 1
1 7 2 2
2 8 4 3
1 9 4 4
1 10 4 5

معلوم و مجهول
جمله معلوم : جمله ای است که فاعل آن معلوم باشد
جمله مجهول : جمله ای است که فاعل آن نا مشخص باشد
طرز تبدیل جمله معلوم به مجهول در انگلیسی :
1 ) مفعول جمله معلوم را فاعل جمله مجهول قرار می دهیم
2) متناسب با زمان جمله از افعال to be می آوریم
( در زمان حال am , is , are / در زمان گذشته was , were / در زمان آینده از will be / در زمان ماضی نقلی از has been یا have been و برای زمان حال استمراری و گذشته استمراری بعد از افعال to be کلمه being به کار می رود )
3) اسم مفعول فعل اصلی را می نویسیم
به طور خلاصه :
حال ساده am , is , are + p.p
حال استمراری am , is , are + p.p
گذشته ساده was, were + p.p
گذشته استمراری was , were + being + p.p
ماضی نقلی have/ has + been + p.p
ماضی بعید had + been + p.p
آینده will / can / may , ….. + be + ing

به مثالهای زیر توجه فرمایید :
1) This mouse some cheese everyday ( معلوم )
Some cheese is eaten ( مجهول )
2) Her cat ate a mouse ( معلوم )
A mouse was eaten ( مجهول )
3) I am writing a letter ( معلوم )
A letter is being written . ( مجهول )
4) I have written a letter ( معلوم )
A letter has been written ( مجهول )
5) I was writing a letter ( معلوم )
A letter was being written ( مجهول )
6) I had written a letter ( معلوم )
A letter had been written ( مجهول )
7) I will write a letter . ( معلوم )
A letter will be written . ( مجهول )
نکات دیگری که باید در این باره بدانید :
1) فعل لازم مجهول نمی شود
2) زمانهای ماضی نقلی استمراری / بعید استمراری / آینده استمراری و آینده کامل استمراری در حالت مجهول کاربرد ندارند .
3) در صورتی که جمله دارای دو مفعول باشد معمولا مفعول شخصی ( با واسطه ) و یا اولین مفعول بعد از فعل را فاعل جمله مجهول قرار می دهیم .

He told me the story
I was told the story
4) جملات امری مثبت طبق الگوی زیر به مجهول تبدیل می شوند

Lift the table ( معلوم )
Let the table be lifted ( مجهول )
حال اگر جمله امری منفی باشد با به کار بردن mustn’t آن را مجهول می کنند
Don’t open this door ( معلوم )
This door mustn’t be opened ( مجهول )
گزینه صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
1- very good cars…….in this factory.
1) make
2) made
3) are make
4) are made
2 –All the students …….the problem in a few minutes.
1) solved
2) are solved
3) had been solved
4)must solved
3 – That picture…….by Ali.
1) take
2) took
3) has been taken
4) had taken
4- This bicycle……for me by my parents.
1) was bought
2) has bought
3) had bought
4) must bought
5- The room……by Mary.
1) has cleaned
2) had cleaned
3)must be cleaned
4)can cleaned
6 – This lesson…..before.
1) is taught
2)has been taught
3) had taught
4) can be taught
7- These questions ………easily.
1) can answer
2) can be answered
3)must answered
4) could answer
8 – This engine………a lot of energy every day.
1) use
2) is used
3)uses
4) had used
9 – computers and videos are …….things to have at school.
1) use
2) useless
3) useful
4) used
10 – Her success brought ……to her poor family.
1) happy
2)happiness
3) sad
4) sadness

پاسخنامه
2 6 4 1
2 7 1 2
3 8 3 3
3 9 1 4
2 10 3 5

 درس اول :
Allow = اجازه دادن
At the end of = در پایان
At the front = جلوی
Average = متوسط
(be) careful about = مراقب بودن
(be) interested in = علاقمند بودن
Behave = رفتار کردن
Case=مورد
Certain=مشخص – حتمی
Channel= کانال
Choice = مورد (برای انتخاب)
Choose = انتخاب کردن
Colorful= رنگی
Continue= ادامه دادن
Daily= روزانه
Effect= تأثیرگذاشتن
End= پایان
Except = به جز
Experiment = آزمایش – امتحان
Eyesight = جلوی دید – جلوی چشم
Future = آینده
Get …. Away from = دور کردن
Harmful = مضر – زیان آور
Holiday = روز تعطیل
Housewife=خانم خانه دار
How often …? = چند وقت به چند وقت
Improve = بهبود بخشیدن
Influence=تأثیر گذاشتن
Movie = فیلم داستانی
Music = موزیک
Observation = مشاهده
Once(a week)= هفته ای یک بار
Out at work = بیرون سر کار
Period = دوره زمانی
Powerful =قدرتمند
Practice=تمرین کردن
Pressure= فشار
Probably =احتمالاً
Recent = اخیراً
Relax = استراحت کردن
Relaxed= راحت
Research = تحقیق کردن
Researcher= محقق
Single = تنها
Skill= مهارت – حرفه
Sport = ورزش
Stay= ماندن
Struggle = درگیر شدن – مشاجره کردن
Successfully= با موفقیت
Take a test = آزمایش کردن
Television set = دستگاه تلویزیون
Theater = تئاتر
Twuce(a week) =هفته ای دو بار
Type = نوع
Unusual= غیرمعمول
Viewer= بیننده
Weak = ضعیف
Wonderful= عجیب – فوق العاده
Worry a bout= نگران درباره چیزی
——————————————————————————————–
 درس دوم :
As soon as = به زودی
Ashamed of =خجالت زده از
be on time = سر وقت بودن
Blind = کور
Clerk = کارمند
Dangerous= خزناک
Degree=درجه
Discussion=بحث
Dislike=تنفر داشتن
Driving test= امتحان رانندگی
Educate = تحصیل کردن
End=پایان
Examine=امتحان کردن – آزمودن
Fact= حقیقت
Fashionable=شیک – مد روز
Fill = پر کردن
Final= نهایی
Fit = مناسب – اندازه
Flight = پرواز
Forbid= ممنوع کردن
Free = آزاد – مجانی
Goal =هدف
Government= دولت – حکومت
Honest = صدیق- رو راست
However = به هر حال
In fact = در حقیقت
In other words = به عبارت دیگر
Insist on =پافشاری کردن روی
Lie =دروغ گفتن – دراز کشیدن
Means = ابزار – وسایل
Modern = مدرن – جدید
Nation = قوم
Passenger = عابر – مسافر
Prefect = مناسب
Possible= ممکن
Prepare = آماده کردن
Produce=تولید کردن
Rapidly=با سرعت – به سرعت
Realize=خودداری کردن
Role =نقش
Rubbish=بی ارزش – آشغال
Service =خدمت – سرویس
Show =نمایش دادن
Silly= احمق – کودن
Society= جامعه
Stupid=احمق – کودن
Take away from = دور نگه داشتن از
Useful = مفید
What time is the film on?فیلم چه ساعتی آغاز می شود؟
Whether= ‌آیا – خواه
———————————————————————–
 درس سوم
Ability = توانایی
Afraid (of) = ترسیده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحیه
Basis= اساس – زمینه
Brain = مغز
Briefly= به طور خلاصه
Call up = زنگ زدن به
Chemical = شیمیایی
Conscious= هوشیار
Dead=مرده
Detail=جزء
Emotional = احساساتی
Enter = واردشدن
Even = حتی
Event = واقعه – رویداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بیگانه – خارجی
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنیدن درباره
Hobby= سرگرمی
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندی
Jet = جت
Look after = نگهداری کردن – مراقبت کردن
Loss = زیان – ضرر
Memory = حافظه
Mental = روانی
Mind = حافظه
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =بارها و بارها
Over learning= زیاد یاد گرفتن
Pace= گام – قدم
Painful = دردناک
Photographic = فتو گرافیک
Physical= جسمی – فیزیکی
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال کردن
Recall= درباره زنگ زدن
Record = ضبط کردن
Responsible=مسؤول
Scene=منظره – چشم انداز
Search for = جستجو کردن برای
Shopkeeper = مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down= آرام کردن – کم کردن
Sorry about = متأسف از
Stick in ones mind = در حافظه ماندن
Talk with = صحبت کردن با
Thus = بنابراین
Turn up = بالا بردن
Weekend = آخرهفته – تعطیلات
———————————————–

 درس چهارم
And so on = ‌و غیره
Athlete =ورزشکار
Attract = جذب کردن
Award= تقدیم کردن
Basically = به طور ابتدایی – به طور اساسی
Bathroom = حمام
Bottom= ته – آخر
Boxing = بوکس
Bronze = بزنز
Celebration =مراسم – آیین
Committee = کمیته – هیئت
Competition = رقابت
Consist of …=تشکیل شده از – شامل
Control = کنترل
Cycle = دوره – چرخه – سیکل
Denmark = دانمارک
Depth = عمق
Encourage = تشویق کردن
Envelope= پاکت نامه
Force=اجبار کردن – زور
Forturn=بخت
Friendship=دوستی
Greece = یونان
Gymnastics= ژیمناستیک
Heat = گرما
Height = ارتفاع
Hold= نگه داشتن
Ice – hockey = هاکی روی یخ
Immediately = فوراً
Include= دربرگرفتن – شامل بودن
Individual=شخص – فرد
Instruction= طریقه استفاده
International=ملی
lake= دریاچه – استخر
Length= طول
Measure= اندازه
Medal= مدال
Meeting = قرار ملاقات
Olympic = المپیک
Organize = سازمان دهی کردن
Pair = جفت
Permit = اجازه دادن
Place = مکان
Plain = مسطح – هموار
Play a part in = نقش داشتن در
Religious=مذهبی
Serious = جدی
Shelf= طبقه – لایه
Silently = بی صدا
Silver = نقره
Site = جا – مکان
Skating = اسکیت
Skiing= اسکی
Snow – covered = برف پوشیده
So far = تا اینجا – تاکنون
Take part in = شرکت کردن در
Team= تیم – گروه
Together = با هم
Weekly = هفتگی
Width= عرض
Win = برنده شدن
Winner=برنده
Wrestle = کشتی گرفتن
Wrestling= کشتی
—————————————————-
 درس پنجم :
After a white = بعد از مدتی
Amused =سرگرم
Amusing= سرگرم کننده
Behind = پشت
Bored = کسل
Boring= کسل کننده
Call out= داد زدن – بلند صدا کردن
Carpet = فرش
Company = شرکت – کمپانی
Confusing = گیج کننده
Cotton=کتان – پنبه
Egypt = مصر
Exciting = هیجان آور
Excited= هیجان زده
For apart = دور از هم – فاصله دار
Fear = ترس
Fast = روزه گرفتن
Frightened = ترسیده
Habit = عادت – خلق
Hard working = کار زیاد – کار سخت
How do you do ? چه کار می کنید ؟
Invent = اختراع کردن
Invention = اختراع
Involve= شامل شدن
Iran air =هواپیمایی ایران
Instead (of) =به جای
Keep accounts = حساب داری
Long ago= خیلی پیش
Make up = بهتر کردن – آرایش کردن
Manage = ریاست کردن
Meal = غذا
Moslem = مسلمان
Papyrus = پاپیروس
Report =گزارش دادن – گزارش
Sheet = ورق – لایه
Shocked =شوکه
Shocking =شوکه کننده
Shout = فریاد زدن
Smell = بو
Surprised= تعجب آور
Taste = مزه
Up and down= بالا و پایین
Whenever= هر وقت – هر گاه
Wire = سیم
———————————————–
درس ششم :
Action=فعالیت – کار
Activity=فعالیت
Airline= خط هوایی
Aspect= نظر- جنبه – صورت
Available= در دسترس
By means of = توسط – به وسیله
Block=بلوک – ساختمان
Capacity = ظرفیت
Central= مرکزی
Chemist= متخصص شیمی
Come in = داخل شدن
Constantly = پیوسته – همواره
Deny= انکار کردن
Design= طرح
Disabled=ناتوان
Drug=دارو
Endeavour = کار
Entertainment =نمایش – سرگرم کردن – تفریح
Exactly= دقیقاً
Furthermore=به علاوه
Giant =خیلی بزرگ
Go straight on = مستقیم برو
Handle= دستگیره
In addition to =علاوه بر
Influence= تأثیر گذاشتن
Inform= اطلاع دادن
On your left = سمت چپ شما
Orbit = ‌چرخیدن
Otherwise = در غیر این صورت
Perform = اجرا
Pocket=sized = سایز جیبی
Process=پردازش
Programmable= قابل برنامه ریزی کردن
Project = پروژه – برنامه
Properly= کاملاً
Research= تحقیق کردن
Right – hand side = دست راست
Separate = جدا کردن
Series = سری ها – پشت سر هم – مجموعه
Spacecraft= سفینه فضایی
Success=موفقیت
Superhuman =انسان فوق العاده – بالاتر از انسان
Switch = عوض کردن
Task=کار
Tower= برج
Turn= عوض کردن – چرخیدن
Turning= تعویض – چرخش
Wind power = قدرت باد

Good luck


ن : محمدرضا احمدی
ت : جمعه 29 دی‌ماه سال 1391
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل